Dispositius avançats per al nanodiagnòstic clínic

M.-Carmen Estevez and Laura M. Lechuga

Treballs de la Societat Catalana de Biologia, 2019 - DOI: in press

Abstract: El diagnòstic del futur (ràpid, precís, mínimament invasiu i portàtil) ha esdevingut una àrea clau en nanomedicina, ja que el diagnòstic és sempre el primera pas en medicina i esdevé posteriorment imprescindible en el seguiment de les teràpies. Les noves tècniques analítiques proporcionaran una detecció més ràpida, precisa i fiable en estats precoços de la malaltia, requerint idealment una mínima quantitat de mostra del pacient (una gota de mostra), el que resultarà en un clar impacte social i econòmic. Les noves tecnologies de diagnòstic apareixen com una combinació hàbil i imaginativa de principis físics que apareixen a la nanoescala, amb receptors biològics altament selectius envers dels biomarcadors específics per a una determinada condició o malaltia. En aquesta revisió es descriurà l’estat de l’art i les perspectives de futur de l’àrea de nanodiagnòstic i, en particular, dels dispositius nanobiosensors i tipus “point-of-care” per al diagnòstic precoç i descentralitzat, posant especial èmfasi en aquells basats en detecció òptica, donat el seu creixent potencial i les excel·lents propietats que presenten.

Advanced diagnostics (fast, accurate, non-invasive and portable) has become a key area in the field of nanomedicine, as it is the crucial first step to establish the disease and later on, for the therapy follow-up. Forthcoming novel analytical techniques will provide a fast, precise and reliable detection in early stages of a disease, requiring a low volume of patient’s sample (ideally a simple drop of sample), which will result in a noticeable social an economic impact. New diagnostic technologies ingeniously merge physical principles at the nanoscale with the use of highly selective biological receptors towards specific biomarkers related to particular clinical conditions or diseases. In this review we describe the state-of-of-the-art and future perspectives in the area of nanodiagnostics, in particular in the field of point-of-care devices for early and decentralized diagnosis: We especially emphasize those based on optical detection, as they currently show increasing potential and excellent properties for this purpose.

Back to Articles List